Sidhuvudbild

Att forska kring naturfrågor

En stor utmaning för oss som arbetar som pedagoger idag är det en stor utmaning att bevara och utveckla det lilla barnets genuina nyfikenhet och lust att lära. Det betyder att våra arbetsformer och arbetssätt måste ha sin utgångspunkt i barnens erfarenheter och deras naturliga förhållningssätt till lärande, det undersökande arbetssättet, Det handlar om att skapa förutsättningar och en miljö för lärande där barn och unga med stöd av vuxna får möjlighet att utforska kunskapsområden utifrån sina egna frågeställningar och strategier. Grunden för det undersökande arbetssättet är lärande utifrån individens egna unika erfarenheter och bygger vidare på kommunikation, kritiskt tänkande och reflektion. Detta syftar till att ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

" Lilla snigel akta dig"

Lilla snigel akta dig är ett exempel på ett undersökande arbete som vi har gjort med våra minsta barn på förskolan. Genom pedagogisk dokumentation och att dokumentera vad barn gör, säger och ger uttryck för på olika sätt så lär vi oss något om barnen och hur de upplever, förstår och uttrycker världen. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan hjälpa oss pedagoger att få syn på individuella och gemensamma uttryck från barnen.

Så här började det........

Våra små 1 och 2 åringar har under hösten -14 och våren -15 varit väldigt intresserade av småkryp. Vår gård har en massa nyponbuskar där det bor mycket sniglar. Barnen har gått omkring och plockat sniglar, lagt dem i hinkar och bäddat med gräs och annat som barnen tyckte att de små djuren kunde tänkas behöva. Eftersom detta intresse består valde vi pedagoger att forska vidare.

Tillvägagångssättet......

Vi valde att observera barnen med hjälp av videofilm. Videofilm är ett bra hjälpmedel. Det blir en blandning av direkt och indirekt observation. Man spelar in det som sker i stunden så får man tillfälle att efteråt
se vad som verkligen hände. Man kan säga att videofilmen skriver ner det som händer med bilder medan den som har sina ögon som är hänvisad till att beskriva det som händer med ord. Syftet med videoobservationerna om sniglarna var dels att ta reda på barnens tankar och idéer om detta djur som de är så intresserade av. Vet alla barn att det är en snigel? Vi ville utgå från det barnen redan visste och sysslat med och se och höra deras tankar och idéer kring.

Videofilmen....

Lilla Lotta 2 år har hittat en snigel och de andra barnen kommer för att titta.
-Han vill inte, säger Lotta
-Vill han inte?undrar pedagogen. Ska vi se om vi kan sätta honom någonstans? så kanske han kommer ut.

Vi letar upp en stubbe som vi kan sätta honom på. Alla barnen samlas nu runt stubben

-Vad tror ni att han gör inne i skalet? undrar pedagogen
-Vet inte, säger Lotta.

Wilgot petar på snigeln så att den snurrar runt.

-Vad gör han inne i skalet? frågar pedagogen
-Vet inte,säger Lotta
-Vet ni inte? säger pedagogen.
-Han kan inte bita av det, säger Lotta och pekar på barken på stubben.
-Kan han inte bita av det? undrar pedagogen
-Nä,säger Lotta
-Vad tror ni att snigeln äter då?undrar pedagogen
-Gräs, säger Wilgot
-Är det det bästa han vet,tror ni? frågar pedagogen
-Äpple, säger Wilgot
-Wilgot tror han äter äpple, säger pedagogen
-Äpple?! säger Lotta lite frågande
-Vad tror ni är det bästa han tycker om att äta?,undrar pedagogen.Kanske spaghetti och köttfärssås?
-Näääääää!säger alla barnen
-Inte, säger pedagogen

För oss har det varit viktigt att videofilma, för att vi som pedagoger ska kunna engagera oss 100% i barnen och lyssna på deras tankar och idéer.
Viktigt för oss pedagoger att tillsammans med barnen titta på filmen och reflektera och också se hur vi skulle kunna gå vidare. Att bara rada upplevelser och erfarenheter på varandra innebär inte att lärandeprocessen är upplevelsebaserat. Det helt avgörande är att det finns en koppling mellan upplevelserna och det aktuella kunskapsområdet, i vårt fall sniglarna och att man alltid reflekterar över upplevelserna och de gjorda erfarenheterna. Det är den medvetna mixen av aktiviteter och reflektion som kan ge liv åt teorier och som skapar möjligheter för barnen att få värdefulla insikter om sig själva och om världen runtomkring.