Sidhuvudbild

Utomhuspedagogik

Syftet med friluftsliv i förskolan

I Ur och skur pedagogiken tillfredsställer barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap. Kunskapen får barn bl.a i natur och miljö, allemansrätt, friluftsutrustning, naturvetenskapliga experiment, första hjälpen, mängdlära m.m. Dessa kunskaper får barnen bl.a genom rörelse i variationsrik natur, genom lakar, sånger och drama, bild, form och skapande aktiviteter.

Vi använder leken som arbetsmetod och ju äldre barnen blir ju mer teoretiska kunskaper kan vi väva in. När vi varvar teori och praktik kan vi bättre tillgodose barnens olika behov. genom rörelse och gemenskap i grupp utvecklas barnens jagutveckling (barnen blir trygga och lär känna sig själva), begreppsbildning(barnen vidgar sina begrepp genom att använda sina sinnen) och kommunikation (att få umgås, leka och prata om det de upplever).

Vi på I Ur och Skur Bäckatrollet vill ge barnen ett gott och nära förhållande till naturen. Det man upplever som liten har stor betydelse för hela ens liv. Naturen är världens bästa lekplats och kunskapskälla. Här finns mystik, spänning, möjligheten att klättra, springa, balansera, utveckla sin fantasi och en ny värld att utforska. Vetgirigheten och nyfikenheten uppmuntras så fort vi är ute.

Barn och vuxna lär av varandra och genom att söka svar i olika litteratur. Vi kan även forska vidare genom olika experiment. Som ledare/pedagoger är vi barnens förebilder. Barnen kräver att vi är medagerande, medupplevande och mednyfikna. Vårt intresse och vår glädje smittar.

Genom att vistas i naturen varje dag, och prata om den , stimuleras nyfikenheten till nya upptäckter, som leder till nya slutsatser. Detta leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan växter-djur-människor och vår miljö.Friluftsfrämjandet

Varje I Ur och Skur förskola ingår i Friluftsfränjandets organisation, men är ekonomiskt fristående. Samhörigheten med organisationen är viktig. Den utgör bl.a att personalen enkelt kan bygga på sina obligatoriska utbildningar till Knopp-,knytte-,Mulle, och skridskoledare med nya kurser inom Friluftsfrämjandet.
Mer information om friluftsfrämjandet finns på ; http://www.friluftsframjandet.se

Målsättning

Grundidén i I Ur och Skur-pedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. Målet är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen skall ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Barnen skall lära sig hur de bäst skall uppträda i naturen och bli mer medvetna om miljön. Ledarna/Pedagogerna ska genom lek i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga. Barnen ska få bilda och vidga sina begrepp genom att använda sina sinnen. Ledarna/Pedagogerna ska utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för livslångt lärande.
Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och genom våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen, samt genom att följa årstiderna. Genom detta arbetssätt ska ledarna/pedagogerna stimulera till att varje enskilt barn utvecklar sin motorik. Grundskolans undervisning integrerar frilufsliv och miljöfostran i samtliga ämnen, praktiskt eller teoretiskt. lärandet sk ske systematiskt utifrån varje barns förutsättningar. Genom att ledarna/pedagogerna tar initiativ till samverkan med barnens föräldrar uppnås god kvalitet i barn, skolbarnomsorgen och skolan. Att vara tydlig är en förutsättning för att ge barn och föräldrar rätt till inflytande och påverkan.